Prehlásenie pre účastníka vzdelávacieho podujatia

Objednanie mojej účasti ako zdravotníckeho pracovníka na odbornom podujatí a moja samotná účasť na tomto odbornom podujatí:

  1. sleduje výlučne účel zvyšovania môjho vzdelania aodbornej kvalifikácie, čo v konečnom dôsledku zlepší podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti,
  2. je nepodmienená akoukoľvek formou budúcej spolupráce medzi organizátorom odborného podujatia na strane jednej amojím zamestnávateľom na strane druhej,
  3. nie je závislé na akejkoľvek forme spolupráce medzi organizátorom odborného podujatia na strane jednej amojím zamestnávateľom na strane druhej,
  4. nepredstavuje žiadnu formu neprimeranej alebo nenáležitej výhody za prípadnú doterajšiu obchodnú spoluprácu medzi organizátorom odborného podujatia na strane jednej amojím zamestnávateľom na strane druhej,
  5. nepredstavuje prípadne priame alebo nepriame ovplyvňovanie akýchkoľvek rozhodnutí mojím zamestnávateľom, týkajúcich sa prípadnej minulej, súčasnej alebo budúcej obchodnej spolupráce medzi organizátorom odborného podujatia na strane jednej amojím zamestnávateľom na strane druhej.

 

Beriem na vedomie a bez výhrad v plnom rozsahu akceptujem, že organizátor odborného podujatia je povinný dodržiavať príslušné právne predpisy pri poskytovaní peňažných alebo nepeňažných plnení poskytnutých zdravotníckym pracovníkom.